ชื่อ - นามสกุล :นายภัทราวุธ สิมช้า
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :